Algemene voorwaarden

Euro Sportprijzen > Algemene voorwaarden
Gevestigd en kantoorhoudende te 1991JL Velserbroek, aan de Kleermakerstraat 8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Haarlem onder nummer 65316967.
1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen door Eurosportprijzen aan derden, alsmede op overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord, door Eurosportprijzen met derden aangegaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Eurosportprijzen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag voorts niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Eurosportprijzen een mededeling van de opdrachtgever, dat hij deze voorwaarde van Eurosportprijzen niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.
1.3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg of situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.4. Indien Eurosportprijzen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Eurosportprijzen het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden verlangen.
1.5. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever, ook via de website, geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden van Eurosportprijzen.
1.6. Eurosportprijzen heeft het recht om deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
2. Offertes en aanbiedingen
2.1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de offerteaanvraag verstrekte gegevens. Een aanbod is slechts bindend indien Eurosportprijzen dit doet met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat. Een zodanige aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden.
2.2. Gegevens door Eurosportprijzen verstrekt in de vorm van drukwerken, brochures, prijslijsten, enzovoorts zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht van Eurosportprijzen en gelden niet als offerte of aanbieding.
2.3. Een offerte of aanbieding vervalt indien het goed waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.4. Eurosportprijzen kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Overeenkomsten
3.1. Alle met Eurosportprijzen gesloten overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging bindend. Overeenkomsten als boven bedoeld alsmede aanvullingen daarop binden Eurosportprijzen eerst nadat, en voorzover zij door Eurosportprijzen zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.
3.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken of toezeggingen door werknemers binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit de met hem afgesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, dan wel aan ons is gebleken dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is, zulks te onzer beoordeling, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd het recht de door ons geleden schade van de opdrachtgever te vorderen. Alsdan zijn wij gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij de opdrachtgever terug te halen, waarbij de opdrachtgever reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan ons de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde ons in het bezit te stellen van de goederen.
3.4. De administratie van Eurosportprijzen geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door opdrachtgever aan Eurosportprijzen verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Eurosportprijzen verrichte leveringen. Eurosportprijzen erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden erkent u dit eveneens.
4. Wijzigen van overeenkomsten
4.1. Eurosportprijzen zal een verzoek van opdrachtgever om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen, aanvullingen en annuleringen van de overeengekomen leveringen steeds welwillend overwegen, maar is op geen enkele wijze verplicht om hiermee in te stemmen. Een instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
4.2. Wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen leveringen, van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht volgens de dan geldende tarieven. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
4.3. Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan opdrachtgever worden vermeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoeringen daarvan. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen twee dagen na schriftelijke kennisgeving door Eurosportprijzen de uitvoering door opdrachtgever wordt tegengehouden. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst.
4.4. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Eurosportprijzen buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse beëindiging van overeenkomsten
5.1. Eurosportprijzen is bevoegd de nakoming van de overeengekomen verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien na het sluiten van de overeenkomst Eurosportprijzen kennisneemt van omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Voorts kan Eurosportprijzen de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Eurosportprijzen kan worden gevergd.
5.2. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Eurosportprijzen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten die direct en indirect door de ontbinding zijn ontstaan.
5.3. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn de vorderingen van Eurosportprijzen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Eurosportprijzen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.4. Eurosportprijzen is, indien hij op gronden zoals genoemd in dit artikel, tot opschorting of ontbinding overgaat, op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging –indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven– ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Eurosportprijzen vrij om de overeenkomst terstond en met direct ingang op te zeggen dan wel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Eurosportprijzen op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5.6. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Eurosportprijzen reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen de kostende prijs inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij tevens jegens Eurosportprijzen gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Eurosportprijzen als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Tevens is opdrachtgever verplicht Eurosportprijzen te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
5.7. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel behoudt Eurosportprijzen zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
6. Prijzen
6.1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s en inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief in- en uitvoerrechten, in- en uitvoerbelastingen, transportverzekering, verpakkingskosten, inklaringskosten, consulaatkosten en alle andere mogelijke kosten die Eurosportprijzen in redelijkheid heeft moeten maken om de verkochte goederen te bestemder plaats en te bestemder tijd te kunnen leveren. Bij het vaststellen van de hoogte van deze kosten
6.2. Bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van opdrachtgever.
6.3. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, enzovoorts. Indien na de opdrachtbevestiging in één of meer van de hierboven genoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt is Eurosportprijzen gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
6.4. Prijsverhoging gegrond op één van de voorgaande leden geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
7. Levering
7.1. De leveringstermijn van de goederen wordt bepaald in de overeenkomst tussen Eurosportprijzen en de opdrachtgever.
7.2. De overeengekomen leveringstermijn is gebaseerd op de verwachting dat de omstandigheden waaronder de levering zal plaatsvinden, na het sluiten van de overeenkomst, niet zullen wijzigen. Indien sprake is van een wijziging van omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, waardoor vertraging wordt veroorzaakt, wordt de overeengekomen leveringstermijn dienovereenkomstig verschoven, onverminderd het bepaalde in artikel 12 voor het geval Eurosportprijzen door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
7.3. In geval van overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, zal Eurosportprijzen in overleg treden met de opdrachtgever. Een overschrijding van de leveringstermijn zal nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting voor hem welke uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeit.
7.4. Verzending, vervoer en/of overdracht van de goederen geschiedt altijd voor rekening van de opdrachtgever. De verzending geschiedt op de wijze als door Eurosportprijzen aangegeven, voor binnen- en buitenland. Vanaf het moment van verzending bij Europa Sportprijzen, draagt opdrachtgever alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.
7.5. Bij levering onder rembours, indien zulks geschiedt op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever, komen de rembourskosten volledig ten laste van de opdrachtgever.
8. Betaling
8.1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Eurosportprijzen is toegestaan. Eurosportprijzen is gerechtigd om periodiek te factureren.
8.2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijkt in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.3. Eurosportprijzen heeft het recht om de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.
8.4. Eurosportprijzen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Eurosportprijzen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
8.5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8.6. Indien de opdrachtgever in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke rente verschuldigd.
9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. Aan de opdrachtgever geleverde goederen blijven het eigendom van Eurosportprijzen totdat alle verplichtingen uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst deugdelijk door de opdrachtgever zijn nagekomen.
9.2. Eurosportprijzen heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
9.3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
10. Garantie
10.1. De door Eurosportprijzen te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
10.2. De in het eerste lid van deze voorwaarde genoemde garantie geldt voor een periode van zes maande n na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Eurosportprijzen verstrekte garantie goederen betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van deze goederen ervoor wordt verstrekt, ten zij anders wordt vermeld.
10.3. Na afloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging , inclusief administratie- en verzendkosten, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10.4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de geleverde goederen, onjuiste opslag of onderhoud door de opdrachtgever of derden daaraan. Voorts vervalt de garantie indien de opdrachtgever of derden wijzigingen aan de geleverde goederen hebben aangebracht dan wel hebben geprobeerd aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die niet daaraan bevestigd dienen te worden of indien deze werden bewerkt of verwerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
10.5. Indien vast komt te staan dat een beroep op de garantie als bedoeld in deze voorwaarden ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
11. Reclame
11.1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen te controleren of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen een week na levering schriftelijk aan Eurosportprijzen te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Eurosportprijzen in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Eurosportprijzen in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
11.2. Indien van een gebrek niet binnen een week na levering melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
11.3. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Eurosportprijzen.
11.4. Wanneer vaststaat dat een geleverd goed gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Eurosportprijzen het gebrekkige goed binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van Eurosportprijzen, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om het vervangen goed aan Eurosportprijzen te retourneren en de eigendom daarover aan Eurosportprijzen te verschaffen, tenzij hij anders aangeeft.
11.5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Eurosportprijzen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
11.6. Retourzendingen zijn volledig voor rekening en verantwoording van de opdrachtgever en dienen in originele verpakking franco aangeleverd te worden.
12. Overmacht
12.1. Eurosportprijzen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
12.2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende zaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Eurosportprijzen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Eurosportprijzen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Eurosportprijzen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Eurosportprijzen zijn verbintenis had moeten nakomen.
12.3. Eurosportprijzen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.4. Wanneer Eurosportprijzen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Eurosportprijzen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
13. Aansprakelijkheid
13.1. De aansprakelijkheid van Eurosportprijzen is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
13.2. Eurosportprijzen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de geleverde goederen na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
13.3. Eurosportprijzen is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekortschiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt.
13.4. Voorts is Eurosportprijzen niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door Eurosportprijzen op verzoek van opdrachtgever gebruikte of aangebrachte en al dan niet door opdrachtgever aangeleverde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, teksten, maten, modellen, enzovoorts.
13.5. Indien Eurosportprijzen terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en Eurosportprijzen alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
14. Toepasselijk recht en geschillen
14.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Eurosportprijzen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
14.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.